Jump to content

PŮJČOVNÍ ŘÁD

Půjčovní řád

 Všeobecné podmínky k pronájmu

I.Všeobecné podmínky
1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel AutoBoxy-KV
a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce).
2. Nájemce může být každý, kdo předloží 2 platné doklady totožnosti ( pas.občanský průkaz,
řidičský průkaz)
3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro
silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.
Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.).
V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.
4. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících
k předmětu pronájmu.

II.Použití pronajatého předmětu
1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy
zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III.Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce
1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.
2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude
po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je
pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením
nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu
1. Minimální doba pronájmu je jeden den. (24 hod)
2. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho
otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem.
3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem
pronajímatele neméně však 24 hodin předem.
4. V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 3, je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výší 100% příplatku půjčovného dle platného ceníku za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému. Pronájemce v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody.
5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi
smlouvy.
6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné
výši.
7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí
být řádně vyčištěn.
V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 200,- Kč; silné
znečištění - 400,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.)
8. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně
informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu
1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na
pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce
Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které
vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.
Pokud předmět nebude vrácen, zaplatí nájemce částku ve výši ceny pronajatého předmětu.

VII. Ochrana dat
Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se
zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat
na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

VIII. Ručení pronajímatele

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu a špatnou montáží nájemce.

IX. Vrácení kauce
V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při
vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou
nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství. 

X. Závěrečné ustanovení
1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecný mi
obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964
Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny
písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem
Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

podmínky platné od 12.5.2014

 

Obchodní podmínky

Objednávku kterou odešlete považujeme za závaznou a proto ihned podnikáme kroky k tomu, aby Vaše objednávka mohla být vyřízena. Systém vám automaticky zašle potvrzení této objednávky, nebo Vás telefonicky kontaktujeme a potvrdíme objednávku.
Pokud se tak nestane – nepodařilo se Vám správně dokončit některý krok v objednávce, pak Vaši objednávku nemáme ani o ní nevíme a nemůžeme tak zboží odeslat. Pokud se však stane, že je problém s dodací lhůtou, či jiný závažný problém, pak Vás neprodleně informujeme buď emailem či telefonem.
Proto je dobré abyste do objednávky uvedli nějaký telefonický kontakt na kterém býváte k zastižení, abychom Vás o případném problému mohli včas informovat.

NEJSME E-SHOP!!!

VŠECHNY  UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH.